Cenovnik novi

Posted on Posted in Uncategorized

Преузмите: нови ценовник

УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Р.бр. ВРСТE  УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ

Вода за грађане по m³ (за утрошак воде до 10m³ по особи)

55,00

Вода за правна лица по m³

105,00

Накнада за прикључак на водоводну линију  до Ø1″ – за грађане

40.000,00

Накнада за прикључак на водоводну линију  до Ø1″ – за правна лица

55.000,00

Накнада за прикључак на водоводну линију Ø5/4″

60.000,00
Накнада за прикључак на водоводну линију Ø6/4″ 70.000,00
Накнада за прикључак на водоводну линију до Ø2″ 75.000,00
Накнада за прикључак на водоводну линију од Ø2″ до Ø3″ 150.000,00
Накнада за прикључак на водоводну линију преко  Ø3″ 200.000,00
Накнада за прикључак на водоводну линију Ø100mm 300.000,00
Накнада за прикључак на водоводну линију већих пречника по посебним захтевима по посебној калкулацији
Накнада за прикључак на водоводну линију у стамбеној згради по стану 15.000,00
Казна за нелегални прикључак на водоводну мрежу за грађане +12 месеци по 50м³ 40.000,00
Казна за нелегални прикључак на водоводну мрежу за правна лица +12 месеци по 50м³ 55.000,00
Привремено принудно искључење са водоводне и канализационе мреже за грађане 1.500,00
Привремено принудно искључење са водоводне и канализационе мреже за правна лица 3.000,00
Такса за прикључак након принудног искључења са водоводне и канализационе мреже за грађане 6.000,00
Такса за прикључак након принудног искључења са водоводне и канализационе мреже за правна лица 10.000,00
Привремена одјава комуналних услуга воде и канализације 2.500,00
Накнада – омогућавање додатног прикључка на већ постојећу линију пре постојећег водомера за грађане 20.000,00
Накнада – омогућавање додатног прикључка на већ постојећу линију пре постојећег водомера за правна лица 30.000,00
Излазак на терен, ради утврђивања техничких и правних могућности за прикључење на ВиК 3.000,00
Ванредна контрола стања на водомеру 700,00
Израда предмера и предрачуна за прикључaк на ВиК По посебној калкулацији
Монтажерски радови на извођењу новог водоводног прикључка, измештању мерног места, замени водомера и друго, без утрошка материјала, монтажа за прикључке до Ø6/4” 5.000,00
Монтажерски радови на извођењу новог водоводног прикључка, измештању мерног места, замени водомера и друго, без утрошка материјала, монтажа за прикључке веће од  Ø6/4” По посебној калкулацији утрошка времена
Монтажерски радови на извођењу прикључка канализације без утрошка материјала и извођења кућне ревизионе шахте (највише до 12 месеци), монтажа за прикључке до Ø150 5.000,00
Монтажерски радови на извођењу прикључка канализације без утрошка материјала и извођења кућне ревизионе шахте (највише до 12 месеци), монтажа за прикључке веће од Ø150 По посебној калкулацији утрошка времена
Накнада за привремени градилишни прикључак до Ø1”, домаћинства до 6 месеци 10.000,00
Накнада за привремени градилишни прикључак до Ø1”, правна лица до 6 месеци 15.000,00
Накнада за искључење са водоводне мреже бесправних прикључака и потрошача који не измирују плаћања комуналних услуга, бесправно прикључених По посебној калкулацији
Уградња водомера
Замена водомера са сувим механизмом комплет од ½ ” и 3/4″ (узима се стари водомер) 6.000,00
Уградња водомера са сувим механизмом од 1/2″ и 3/4″ без замене 5.650,00
Замена водомера са сувим механизмом комплет од 1″ (узима се стари водомер) 9.500,00
Уградња водомера са сувим механизмом од 1″ без замене 7.000,00
Ценовник нових водомера са уградњом, водомер 5/4“ 8.000,00
Ценовник нових водомера са уградњом индустријски водомер Ø 50

Ценовник нових водомера са уградњом индустријски водомер Ø 80

30.000,00

32.000,00

Уградња индустријског водомера са сувим механизмом  Ø 100 40.000,00
Уградња индустријског водомера са сувим механизмом  Ø 150 55.000,00
Искључење испоруке воде по захтеву корисника 2.500,00
Накнадно укључење воде по захтевима корисника 2.500,00
Канализација за грађане по m³ 15,00
Канализација за правна лица 30,00
Накнада на прикључак на канализациону мрежу за  грађане 35.000,00
Накнада на прикључак на канализациону мрежу за  правна лица (већи пречници) 55.000,00
Прикључак на канализациону мрежу од Ø200mm до Ø250mm 100.000,00
Прикључак на канализациону мрежу од Ø250mm до Ø300mm 210.000,00
Прикључак на канализациону мрежу преко Ø300mm 650.000,00
Издавање техничке сагласности за прикључак на водоводну и канализациону мрежу за грађане 1.500,00
Издавање техничке сагласности за прикључак на водоводну и канализациону мрежу за правна лица 2.500,00
Издавање решења за легализацију постојећег објекта за грађане 1.500,00
Издавање решења за легализацију постојећег објекта за правна лица 2.500,00
Издавање потврде о постојању инсталација водовода и канализације и других потврда и уверења о инсталацијама за грађане 1.500,00
Издавање потврде о постојању инсталација водовода и канализације и других потврда и уверења о инсталацијама за правна лица 2.000,00
Рад водоинсталатера  1 час 1.200,00
Рад на распушавању канализације 1 час 1.200,00
Чишћење шахти, кишнe канализације 4.500,00
Чишћење потока – час 1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГЕ НА ПИЈАЦИ

 

Р.бр. ВРСТE  УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
Ценовник услуга на зеленој пијаци
Закуп пијачне тезге 2m² за 1 месец 1.300,00
Закуп пијачне тезге 2m² за 3 месеца 3.000,00
Закуп пијачне тезге 2m² за 6 месеца 5.500,00
Закуп пијачне тезге 2m² за 12 месеци 10.000,00
Коришћење простора око пијачне тезге 1 m² 150,00
Наплата пијачарине по тезги за закупљено место – дневна квита 150,00
Наплата пијачарине за место које није закупљено – дневна квита 350,00
Продаја обележеног платоа (расад, саднице, бостан, кромпир, паприка, купус и сл.), закуп 1m + квита 650,00
Продаја обележеног платоа (расад, саднице, бостан, кромпир, паприка, купус и сл.), без закупа 1m 250,00
Продаја из возила на одобреним локацијама – све врсте возила –  дневна квита 450,00
Ценовник услуга на бувљој пијаци
Закуп пијачног места од 2m² за 1 месеца 1.300,00
Закуп  пијачног места од 2m² за 3 месеца 3.500,00
Закуп  пијачног места од 2m² за 6 месеца 6.500,00
Закуп  пијачног места од 2m² за 12 месеци 12.500,00
Ценовник услуга на сточној пијаци
Продаја житарица дневно за све врсте возила 350,00
Мерење стоке на ваги по комаду 100,00
Продаја ситне стоке: прасад, јагњад, јарад по комаду 75,00
За продају крупне стоке по комаду 250,00
За објекат роштиљ по комаду 600,00
За продају живине по возилу 135,00
Угоститељски објекти са приколицом 600,00

 

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

 

Р.бр. ВРСТE  УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
Накнада за одржавање и уређење гробља и закуп гробних места
Накнада за десетогодишњи закуп гробног места – први закуп
Ценa нових гробних места са израдом бетонског опсега и стазе:
Једно гробно место у случају смрти (1×2,5м) 26.000,00  

 

 

У случају куповине гробног места за живота цене гробног места се увећавају за 30%

 

Два гробна места у случају смрти (1,80×2,50м) 50.000,00
Три гробна места  у случају смрти 70.000,00
Једно гробно место у случају смрти (1×2,5м) у случају да покојник није имао пребивалиште у Лапову 40.000,00
Два гробна места у случају смрти (1,80×2,50м)  у случају да покојник није имао пребивалиште у Лапову 80.000,00
Три гробна места  у случају смрти  у случају да покојник није имао пребивалиште у Лапову 120.000,00
Накнада за годишњи закуп гробног места 565.00
Накнада за годишњи закуп гробног места (После истека 10-годишњег закупа) – продужење закупа на 10 година 5.000,00
Накнада за одржавање и уређење гробља и закуп по гробном месту – месечено 70,00
Накнада за одржавање гробља и закуп гробног места за породичне гробнице према величини (броју гробних места које заузима) година/гробном месту 100,00
Услуге сахрањивања
Сахрана у гробу за одрасле 7.000,00  

У случају да покојник није имао пребивалиште у Лапову цене услуга сахрањивања се увећавају за 40%

 

 

 

За сахрану детета до 3 год. плаћа се 50%

Сахране са копањем дупле раке 8.000,00
Отежано копање (ископ корења, разбијање бетона и сл.) 8.000,00
Сахрањивање на местима где је раније било сахрањивање, продубљивање раке и укоп посмртних остатака. 8.000,00
Сахрањивање на новим гробним местима са копањем дупле раке 10.000,00
Сахрањивање у гроб – социјална сахрана 5.000,00
Сахрањивање у гробници са улазом испод нивоа земље 5.000,00
Сахрањивање у гробници са бетонском плочом 3.000,00
Сахрањивање у гробници са мермерном плочом 6.000,00
Размештај ковчега у гробницама код сахране по ковчегу 1.500,00
Размештај ковчега у гробницама без сахране по ковчегу 3.000,00
Укоп и смештај урне
Укоп урне 4.000,00 У случају да покојник није имао пребивалиште у Лапову цене услуга сахрањивања се увећавају за 40%
Смештај урне у гробницу-улаз одозго 2.000,00
Смештај урне у гробницу-улаз са стране 3.000,00
Ексхумација посмртних остатака
Ископ посмртних остатака (ексхумација) до 1 год. почивања са премештањем посмртних остатака унутар гробља 35.000,00
Ексхумација из гроба или гробнице до 3 год. почивања 30.000,00
Ексхумација из гроба или гробнице од 3 до 5 год. почивања 25.000,00
Ексхумација из гроба или гробнице од 5 до 10 год. почивања 20.000,00
Ексхумација гроба или гробнице преко 10 год. почивања 15.000,00
Пренос посмртних остатака  из привремене гробнице  у нови гроб, на истом гробљу 5.000,00
Ексхумација из гробнице до 25 година почивања са вађењем лименог улошка 30.000,00
Ексхумација из гробнице преко 25 година почивања са вађењем лименог улошка 15.000,00
Ексхумација из гробнице до 25 година почивања без вађења лименог улошка 20.000,00
Ексхумација из гробнице преко 25 година почивања без вађења лименог улошка 10.000,00
Ексхумација из гробнице преко 45 година почивања 8.000,00
Ископ посмртних остатака ради обдукције 35.000,00
Дезинфекција гроба или гробнице при ексхумацији 5.000,00
Ценовник извођења грађевинских радова – бетонски део
Гробница по ширини за једно место
за 2 ковчега 80.000.00
за 3 кочега 100.000.00
за 4 ковчега 140.000.00
Гробница по ширини за два места
за 2 ковчега 90.000.00
за 4 ковчега 120.000.00
за 6 ковчега 165.000.00
Опсези од армираног бетона(бетонски део +тротоар)
за једногробно место 20.000,00
за двогробно место 32.000,00
за трогробно место 43.000,00
за новорођенчад са надгробном плочом 10.000.00
Израда тротоара за опсег и гробнице
за једно  место 7.000.00
за два места 8.500.00
за три места 10.000.00
Остали радови
Израда армираног бетона на малим површинама (без опсега и тротоара) по 1m³ 12.000.00
Израда преградне греде 210cm х 15cm х 25cm 3.000.00
Посипање ризле по гробном месту, ком 3.000,00
Употреба капеле и сале за помене
Употреба  сале за помене 3.750,00
Употреба  сале –без помена 800,00
Употреба капеле без климе 1.500,00
Употреба капеле са климом 2.500,00
Издавање сагласности
Годишња такса за власнике каменорезачких радњи за извођење радова на гробљу 100.000,00
Издавање сагласности за извођење радова на гробљу стараоцима гробних места 1.000,00
Издавање сагласности за претварање једног гробног места у породичну гробницу 5.000,00
Издавање сагласности за засађивање ниског растиња и патуљастог дрвећа до висине од 1m, по гробном месту 1.000,00
Издавање потврда у вези са гробљима 500,00
Накнада за улазак у круг гробља моторним возилом по захтеву корисника
Накнада за улазак у круг гробља власницима каменорезачких радњи у случају да немају плаћену годишњу таксу 3.000,00
Теретна возила – камиони 500,00
Путничка возила са приколицом 200,00
Путничка возила 100,00

 

ЦЕНА АНГАЖОВАЊА ВОЗНОГ ПАРКА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ СА РУКОВАОЦЕМ

Р.бр. ВРСТE УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
Комбинована грађевинска машина – радни час 3.000,00
Комбинована грађевинска машина – ископ задњом кашиком по m³ 250,00
Рад комбиноване грађевинске машине по дужном метру 250,00
Рад ФАП-а  20/23 до 20 km -тура 4.200,00
Услуге превоза камиона ФАП – по сату 3.500,00
Услуге превоза камиона ФАП – по km 120,00
Услуге тракторске машине до 10 km  (без утовара) 1.700,00
Пикамер по радном часу 3.250,00
Машина за сечење асфалта – m 400,00
Машина за сечење асфалта по радном часу 2.500,00
Машина за сечење асфалта  – сечење асфалта веће дубине – m 600,00
Рад цистерне за грађане по цистерни 800,00
Рад цистерне за правна лица по цистерни 1.200,00
Рад цистерне ван Лапова по km + рад по цистерни 100,00
Распушавање канализације цистерном (+ КВ + ПК) – грађани + гажени километар 115,00 10.000,00
Распушавање канализације цистерном (+ КВ + ПК) – правна лица 15.000,00
Прање улица цистерном од 10 m³по цистерни 15.000,00
Мешалица за бетон (мала) 800,00
Рад вибро-ваљка – радни час 3.000,00

 

 

 

ЦЕНА АНГАЖОВАЊА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

 

Р.бр. ВРСТE УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
Рад ФАП-а  20/23 до 20 km – час 4.200,00
Рад комбиноване машине на чишћењеу снега – час 3.000,00
Рад трактора са плугом и циклоном – час 3.000,00
Рад трактора са приколицом – час 2.000,00
Руководилац зимске службе – час 1.200,00
Рад радника на утовару и мешању соли и ризле – час 750,00

ЦЕНА РАДА ГРАЂЕВИНСКЕ ГРУПЕ

 

Р.бр. ВРСТE УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
Ручни ископ земље, m³ 1.800,00
Убацивање песка са планирањем m³ 1.500,00
Уградња каналета – m 6.700,00
Уградња саобраћајних знакова – комад 1.700,00
Уградња стубова за знакове – ком. 6.350,00
Уградња асфалтне масе без предмера – Т 9.500,00
Уградње иберлауфа (пољски путеви)  m³ 1.700,00
Обележавање пешачких прелаза  m2 500,00
Обележавање острва  m2 500,00
Обележавање зауставне линије  m2 500,00
Обележавање паркинг линије  m 100,00
Обележавање БУС стајалишта  m2 500,00
Обележавање једностране стрелице m2 500,00
Обележавање двостране стрелице m2 500,00
Обележавање спортских терена m 50,00
Припрема рупе за попуњавање асфалтном масом по m2 170,00

 

ЦЕНЕ УРЕЂИВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

 

Р.бр. ВРСТE УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
Кошење траве и растиња по радном часу 1.600,00
Кошење траве и растиња по m2 10,00
Кошење тарупом прикљученим на трактор по радном часу 1.600,00
Припрема површине за сађење цвећа и сађење цвећа  по радном часу 1.000,00
Окопавање и заливање цвећа 500,00
Рад моторне тестере – радни час 1.600,00
Рад моторним тримером – радни час 1.600,00
Рад моторних маказа за сечење живе ограде – радни час 1.100,00
Риљање земље – радни час 1.000,00
Ручни утовар земље – радни час 750,00
Разастирање земље – радни час 750,00
Садња лишћарских и четинарских садница – по комаду 450,00
Подизање травњака од риљања – по m2 250,00
Садња руже – по комаду 130,00
Садња шибља – по комаду 150,00
Рад ручном косачицом – радни час 1.600,00

 

 

ЦЕНА РАДНОГ САТА

 

Р.бр. ВРСТE УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
1. Неквалификовани  радник – радни час 750,00
2. Квалификовани  радник –  радни час 1.200,00

 

 

НАКНАДЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА и ЗАКУПА

 

Р.бр. ВРСТE УСЛУГЕ Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
Рекламни простор на полеђини рачуна за обједињену наплату комуналних услуга – годишња серија рачуна за целу страну 70.000,00
Рекламни простор на полеђини рачуна за обједињену наплату комуналних услуга – годишња серија рачуна за пола стране 40.000,00
Простор на једној страници официјелног web сајта предузећа величине 300×300 пиксела до 1Mb месечно 500,00
Закуп пословног простора  m2 400,00
Закуп магацинског простора  m2 200,00

ЦЕНА МАТЕРИЈАЛА

Цена водоводног материјала
Р. бр. Назив добра Јединица

мере

Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
1. Дупли нипли 1/2″ Ком. 23,10
2. Дупли нипли 1″ Ком. 38,85
3. Дупли нипли 2″ Ком. 118,65
4. Дупли нипли 3/4″ Ком. 27,30
5. Дупли нипли 5/4″ Ком. 56,70
6. Дупли нипли 6/4″ Ком. 78,75
7. Дупли нипли 3/8″ Ком. 27,30
8. Колено 1/2″ Ком. 27,30
9. Колено 1″ Ком. 53,55
10. Колено 2″ Ком. 181,65
11. Колено 3/4″ Ком. 39,90
12. Колено 5/4″ Ком. 82,95
13. Штопли 1/2″ Ком. 21,00
14. Штопли 3/4″ Ком. 21,00
15. Тештик 1/2″ Ком. 32,55
16. Тештик 1″ Ком. 68,25
17. Тештик 2″ Ком. 205,80
18. Тештик 3/4″ Ком. 44,10
19. Тештик 5/4″ Ком. 107,10
20. Славина 1/2″ Ком. 343,35
21. Славина 1″ Ком. 935,55
22. Славина 3/4″ Ком. 450,45
23. Вентил 1″ Ком. 598,50
24. Вентил испусни 2″ Ком. 2698,50
25. Вентил испусни 3/4″ Ком. 367,50
26. Вентил пропусни 1/2″ Ком. 229,95
27. Вентил пропусни 2″ Ком. 2251,20
28. Вентил пропусни 3/4″ Ком. 311,85
29. Вентил пропусни 5/4″ Ком. 936,60
30. Стубић вентила 1″ Ком. 297,15
31. Стубић вентила 2″ Ком. 1109,85
32. Стубић вентила 3/4″ Ком. 162,75
33. Полуспојка 1/2″ливено – месингана Ком. 98,70
34. Полуспојка 1″ливено – месингана Ком. 218,40
35. Полуспојка 2″ливено – месингана Ком. 905,10
36. Полуспојка 3/4″ливено – месингана Ком. 135,45
37. Полуспојка 5/4″ливено – месингана Ком. 361,20
38. Полуспојка 6/4″ливено – месингана Ком. 571,20
39. Спојка 1/2″ливено – месингана Ком. 152,25
40. Спојка 1″ливено – месингана Ком. 347,55
41. Спојка 2″ливено – месингана Ком. 1446,90
42. Спојка 3/4″ливено – месингана Ком. 222,60
43. Спојка 5/4″ливено – месингана Ком. 575,40
44. Клизна спојка 1″ Ком. 394,80
45. Клизна спојка 2″ Ком. 1330,35
46. Клизна спојка 3/4″ Ком. 259,35
47. Клизна спојка 5/4″ Ком. 621,60
48. Клизна спојка 6/4″ Ком. 946,05
49. Муф 1/2″ Ком. 22,05
50. Муф 1″ Ком. 46,20
51. Муф 2″ Ком. 122,85
52. Муф 3/4″ Ком. 27,30
53. Муф 5/4″ Ком. 72,45
54. Холендер 2″ Ком. 346,50
55. Холендер 5/4″ Ком. 164,85
56. Огрлица Ø75мм за цемент азбестну цев Ком. 2163,00
57. Огрлица Ø90мм за цемент азбестну цев Ком. 2719,50
58. Огрлица Ø180мм за цемент азбестну цев Ком. 3963,75
59. Огрлица Ø110мм за цемент азбестну цев Ком. 3076,50
60. Огрлица Ø125мм за цемент азбестну цев Ком. 3076,50
61. Огрлица Ø160мм за цемент азбестну цев Ком. 3963,75
62. Огрлица Ø225мм за цемент азбестну цев Ком. 4483,50
63. Црево окитен 1/2″ m 21,95
64. Црево окитен 1″ m 37,91
65. Црево окитен 3/4″ m 29,93
66. Црево окитен 5/4″ m 57,86
67. Црево окитен 6/4″ m 89,78
68. Тежина Kg. 808,50
69. Редуцир 1/2″ Ком. 25,20
70. Редуцир 1″ Ком. 34,65
71. Редуцир 2″ Ком. 90,30
72. Редуцир 3/4″ Ком. 26,25
73. Жибо спојка Ø80 Ком. 1701,00
74. Жибо спојка Ø100 Ком. 2079,00
75. Жибо спојка Ø150 Ком. 2887,50
76. Жибо спојка Ø200 Ком. 3822,00
77. Куплунг спојница   Ø50 АСС Ком. 2650,00
78. Куплунг спојница   2″x200 Ком. 2605,00
79. Куплунг спојница   6/4 Ком. 835,00
80. Куплунг спојница   Ø225 Ком. 6050,00
81. Куплунг спојница   Ø100 Ком. 3220,00
82. Надз. Хидрант 80/900мм Ком. 24607,80
83. Надз. Хидрант  Ø80 Ком. 23436,00
84. Пљос.засун са гум.кл.Ø80 Ком. 7300,00
85. Дихтунг гума 4/2 Kg. 262,50
86. Точак за зас.дн.80 Ком. 105,00
87. Прирубница са навој 50/2″ Ком. 749,70
88. АЦЦ купл.спој.Ø150 Ком. 2864,40
89. Поц. Купл.спој.2″ Ком. 1040,00
90. Метални шахт поклопац 25т Ком. 7402,50
91. Метални шахт поклопац 40т Ком. 8505,00
92. Multijoint спојка за Ø80 (Е-flex) азбестно-цементну цев Ком. 15393,00
93. Multijoint спојка за Ø100 (Е-flex) азбестно-цементну цев (Fisherov) Ком. 18468,00
94. Multijoint спојка за Ø80 (U-flex) азбестно-цементну цев Ком. 2763,60
95. Multijoint спојка за Ø100 (U-flex) азбестно-цементну цев Ком. 3115,35
96. Multijoint спојка E-flekx Ø50 полиетилен Ком. 1589,68
97. Multijoint спојка E-flekx Ø60 полиетилен Ком. 1907,85
98. Multijoint спојка E-flekx Ø80 полиетилен Ком. 2763,60
99. Multijoint 3057 DN 100 (E-flex) Koм. 18468,00
100. Multijoint 357 DN 150 (Е-flex) Ком. 23775,00
101. Multijoint 357 DN 200 (Е-flex) Ком. 35670,00
102. Полиетилен цев Ø63 (10 бара) m 143,64
103. Полиетилен цев Ø75 (10 бара) m 203,49
104. Полиетилен цев Ø90 (10 бара) m 291,27
105. Полиетилен цев Ø110 (10 бара) m 434,91
106. Полиетилен цев Ø200 (10 бара) m 1418,45
107. FF комад Ø50/500 Ком. 2782,50
108. FF комад Ø60/500 Ком. 2910,60
109. FF комад Ø80/500 Ком. 3567,90
110. FF комад Ø100/500 Ком. 4251,45
111. FF комад Ø80/1000 Ком. 5567,10
112. FF комад Ø200/1000 Ком. 15572,00
113. Пљоснати засун Ø100 вентил Ком. 6249,60
114. Пљоснати засун Ø200 вентил са гумом Ком. 15907,50
115. Пењалица RØ18 Ком. 399,00
116. Шахт поклопац 800 х 800 светлог отвора са рамом 40т Ком. 11550,00
117. Челична цев Ø400 m 7318,50
118. Туљак са фланшом Ø200 Ком. 2730,00
119. FFR 200/100 Ком. 4714,50
120. FFR 50/20 Ком. 157,50
121. FF комад Ø200/100 Ком. 2709,00
122. FF комад Ø200/800 Ком. 12779,55
123. FF комад Ø100/600 Ком. 4757,55
124. Т комад Ø200/200 Ком. 12652,50
125. Т комад Ø100/50 Ком. 4200,00
126. Т комад Ø100/100 Ком. 4909,80
127. Q комад Ø100 Ком. 3088,00
128. Q комад Ø200 Ком. 7844,55
129. MDP –A Ø 200 Ком. 13881,00
130. Завршник за прирубницу Ø200 (Х комад) Ком. 2656,50
131. Х комад Ø100 Ком. 1656,00
132. Х комад DN 80 Ком. 1440,00
133. Х комад DN 200 Ком. 4104,00
134. Подземни хидрант Ø100 Ком. 20962,20
135. Завршник за цев 3/4″ Ком. 21,00
136. Т комад Ø100/200 Ком. 10880,10
137. ТПЕ Цев 25/10 m 28,50
138. ТПЕ Цев 32/10 m 36,10
139. ИСП Слав. 1/2 Ком. 608,33
140. Средства за испирање l 195,00
141. Вијак М16×80 Ком. 50,00
142. Навртка М16 Ком. 10,00
143. Реп. Спојка 2″ Ком. 1040,00
144. Реп. Спојка Ø80 Ком. 2940,00
145. Куплунг спојница Атлантик Ø200 Ком. 5440,00
146. Вијак 14×60 Ком. 33,38
147. Вијак 14×80 Ком. 37,50
148. Цев 70/1000 m 158,33
149. Цев 70/250 m 62,50
150. Цев 70/500 m 100,00
151. Цев 50/1000 m 108,33
Цене грађевинског материјала
Р. бр. Назив добра Јединица

мере

Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
1. Резана грађа m3 27000,00
2. Саобраћајни знак Ком. 4500,00
3. Со за путеве Kg. 14,22
4. Агрегат 4-8mm t 625,00
5. Лим ивичњака m2 500,00
6. Поцинковани лим Kg. 1083,33
7. Коцка 20×20 m2 1064,00
8. Ексери Kg. 125,00
9. Цемент џак 566,67
10. Ивичњак 18x24x80 m 600,00
11. Ребраста арматура и узенгије Kg. 100,00
12. Природни шљунак m3 1300,00
13. Паљена жица Kg. 125,00
14. Бетакол Ком. 625,00
15. Решетка Т-1 овална 400м Ком. 7500,00
16. Сточна креда Kg. 58,33
17. Арматурна мрежа Q188 m 5083,33
18. Асфалтон Ком. 11658,33
19. Разређивач ASF 5l. 1658,33
20. Ваљак KPL Ком. 399,00
21. Заштитна трака 3cm Ком. 110,00
22. Заштитна трака 5cm Ком. 200,00
23. Уложак NITRO Ком. 399,00
24. Плоча за сечење асфалта Ком. 60000,00
25. Асфалт АВ 11 t 7600,00
26. Емулзија l 70,00
27. Камен фракције 0-31,5 mm t 380,00
28. Камен фракције 0-63 mm t 450,00
29. Иберлауф m3 250,00
30. Бетон МБ 25 m3 8139,00
31. Електроде Kg. 300,00
32. Брусне плоче Ком. 320,00
Цене материјала за зелене површине
Р. бр. Назив добра Јединица

мере

Цена без ПДВ-а НАПОМЕНЕ
Расад љубичице Ком. 23,15
Расад винке Ком. 37,37
Фраксинус Ком. 7000,00
Голф греен (трава) Kg. 455,00
3×16 (ђубриво) џак 1060,00
Украсна кора четинара Ком. 625,00
Туја са бусеном (smaragd) – 100cm Ком. 700,00
Туја са бусеном (smaragd) – 110cm Ком. 750,00
Туја са бусеном (smaragd) – 120cm Ком. 800,00
Туја са бусеном (smaragd) – 130cm Ком. 900,00
Туја са бусеном (smaragd) – 140cm Ком. 1100,00
Туја са бусеном (smaragd) – 150cm Ком. 1200,00
Туја са бусеном (smaragd) – 160cm Ком. 1300,00
Туја са бусеном (smaragd) – 170cm Ком. 1400,00
Туја са бусеном (columna) – 80cm Ком. 500,00
Туја са бусеном (columna) – 120cm Ком. 800,00
Туја са бусеном (columna) – 130cm Ком. 900,00
Туја са бусеном (columna) – 140cm Ком. 1100,00
Туја са бусеном (columna) – 150cm Ком. 1200,00
Туја са бусеном (columna) – 160cm Ком. 1300,00
Туја са бусеном (holmstrup) – 40cm Ком. 300,00
Туја са бусеном (holmstrup) – 50cm Ком. 500,00
Туја са бусеном (holmstrup) – 60cm Ком. 600,00
Туја са бусеном (holmstrup) – 70cm Ком. 700,00
Туја са бусеном (holmstrup) – 80cm Ком. 800,00
Туја са бусеном (holmstrup) – 90cm Ком. 900,00
Туја са бусеном (holmstrup) – 100cm Ком. 1000,00
Туја кугласта са бусеном – 30cm Ком. 500,00
Туја кугласта са бусеном – 35cm Ком. 600,00
Туја кугласта са бусеном – 40cm Ком. 700,00
Туја кугласта са бусеном – 60cm Ком. 800,00
Туја кугласта са бусеном – 90cm Ком. 900,00
Пелегро жбун – 50cm Ком. 350,00
Пелегро жбун – 60cm Ком. 500,00
Пелегро жбун – 70cm Ком. 800,00

 

 

ЈКСП „Морава“ Лапово

в.д директора Марија Голубовић

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + 19 =