Паркинг за камионе

ЈКСП ,,Морава“ Лапово је и у предходним годинама бринула о уређењу и
одржавању паркиралишта. У наредној години се очекује да оснивач предузећу
повери и делатност управљања и организовање паркинг просторана на територији
општине Лапово. Ради остваривања ових циљева ЈКСП ,,Морава“ планира следеће
активности:
  одржавање јавних простора за паркирање,
  наплата накнаде за коришћење паркинг простора,
  изградња нових простора за паркирање,
  измештање локације паркинга за теретна возила,
  уређивање нове локације са изградњом јавних тоалета и јавног купалишта,
  постављање ограде и рампи.

Циљеви које систем паркирања мора да испуни огледају се пре свега кроз очување
комуналног реда, бољу искоришћеност постојећих капацитета, већу ефективност
система паркирања, обезбеђење средстава за улагања у развој и унапређење система,
и повећање паркиралишних капацитет.

ЈКСП ,,Морава“ Лапово је и у предходним годинама бринула о уређењу и
одржавању паркиралишта. У наредној години се очекује да оснивач предузећу
повери и делатност управљања и организовање паркинг просторана на територији
општине Лапово. Ради остваривања ових циљева ЈКСП ,,Морава“ планира следеће
активности:

За више информације контактиратенај нас