ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са закључењем уговора о закупу гробних места

Posted on Posted in Uncategorized

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са закључењем уговора о закупу гробних места

Поштовани корисници,

Овим путем желимо да вас ближе упознамо са поступком закључивања уговора о закупу и коришћењу гробних места и изјавом која вам је достављена уз рачун за август за утрошену воду.

1) На основу члана 6. ст.1. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, бр. 20 од 21. маја 1977, 24 од 6. јула 1985 – др. закон, 6 од 25. фебруара 1989 – др. закон, „Службени гласник РС”, бр. 53 од 16. јула 1993 – др. закон, 67 од 30. августа 1993 – др. закон, 48 од 20. јула 1994 – др. закон, 101 од 21. новембра 2005 – др. закон, 120 од 21. децембра 2012 – УС, 84 од 24. септембра 2013 – УС“)  прописано је следеће:
„Послове погребне делатности и уређивања и одржавања гробља врше организације удруженог рада којима је скупштина општине поверила вршење ових послова.
Општина Лапово је послове одржавања и уређења општинских гробаља поверила ЈКСП „Морава“ Лапово (одржавање стаза и простора између гробних места, одржавање зеленила, чистоће и реда на гробљу, одржавање капела и других послова на начин који одговара поштовању према умрлима и достојанству места на коме почивају). Накнада за одржавање и уређење гробља наплаћује се по цени од 77,00 динара месечно односно 231,00 динар тромесечно. Ова цена се не везује за број гробних места и закуп гробних места.

2) У истом Закону члан 18. прописује:
„ Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 10 година од дана сахрањивања.
Породица, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право да по истеку рока почивања из става 1. овог члана, продужују почивање посмртних остатака под условима које утврди скупштина општине.
У исто гробно место не може се извршити сахрањивање, ако од претходне сахране није протекао рок из става 1. овог члана осим у случајевима које утврди скупштина општине.
На основу наведеног гробна места у закуп даје ЈКСП „Морава“ Лапово, а у складу са Одлуком о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник Општине Лапово“ бр. 1 од 06.02.2020. године)
Гробно место које је дато у закуп не може се стављати у правни промет (не може се отуђити), с обзиром на то да је у власништву Општине Лапово. Накнада за закуп се наплаћује по цени од 678,00 динара са ПДВ-ом на годишњем нивоу по једном гробном месту. Уколико се накнада за закуп једног гробног места за период од 10 година плати унапред цена износи 6.000,00 динара са ПДВ-ом.

3) Дакле, треба разликовати термин одржавања гробља (по цени од 77,00 динара на месечном нивоу) од закупа гробног места (по цени од 678,00 динара на годишњем, односно 6.000,00 динара на десетогодишњем нивоу).
До закључења уговора о закупу гробног места, стараоци гробних места су дужни да попуне изјаву и исту овере на писарници општине без плаћања накнаде. Оверену изјаву доставити одговорном лицу у ЈКСП „Морава“ Лапово  задуженом  за пријем изјава.
Приликом попуњавања изјаве важно је определити се за колико гробних места желите да закључите уговор, тј. за колико гробних места се старате. За потребе породице може се унапред закупити и више гробних места.

4) Одлуком о сахрањивању и гробљима („Сл.гласник Општине Лапово“ бр. 1 од 06.02.2020. године) прописано је следеће:
Члан 33.
Гробно место које је дато на коришћење не може се ставити у правни промет.
Својство корисника гробног места има лице које са ЈКСП закључи уговор о коришћењу гробног места.
Уговором из става 2. овог члана утврђује се: накнада за коришћење, резервација и одржавање гробног места, обавезан рок почивања (10 година), рок у коме се даје на коришћење гробно место, истек рока почивања, начин и услови за ексхумацију, пренос посмртних остатака умрлог, као и коришћење гробног места које је утврђено за културно добро.
После смрти корисника гробног места то право прелази на његове наследнике утврђене у оставинском поступку.

 Члан 34.
Породица, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право да продуже почивање посмртних остатака по истеку рока обавезног почивања од 10 година, под условом да је гробно место уређено и да се уредно плаћају обавезе у вези коришћења гробног места.
Посмртне остатке из гробова којим је истекао обавезни рок почивања, а није продужен рок почивања, ЈКСП може ископати и пренети у други гроб и гробницу.
Субјект из претходног става дужан је да о намери ископавања и преношења посмртних остатака, у смислу става 2. овог члана, писмено обавести сроднике сахрањених и да их позову да у року од 90 дана од дана пријема обавештења уклоне са гробних места споменике, друга гробна обележја, знакове и друге предмете који се налазе на гробном месту.
Уколико су сродници сахрањених непознати или им се не може утврдити тачно место пребивалишта обавештење из претходног става објавиће се на уобичајен начин средствима јавног информисања.
По истеку рока из става 3.овог члана ЈКСП може из гробних места ископати посмртне остатке и пренети их у друго за то одређено гробно место, обележити их и о томе водити посебну евиденцију, као и уклонити споменике и друго гробне знакове и предмете који се налазе на гробном месту.
Уклоњени споменици, други гробни знаци и предмети са гробних места у смислу претходног става, постају општинска јавна својина и са истим располаже ЈКСП.

 Све додатне информације можете добити у просторијама  ЈКСП „Морава“ Лапово или на контакт телефон 034/852-706

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + fifteen =