Производња и дистрибуција воде

ЈКСП ,,Морава” је једино предузеће у општини Лапово које се бави производњом
и дистрибуцијом воде и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи
од, са једне стране датих сагласности на цене воде и канализације а са друге стране,
опредељених средстава из буџета општине и Републике за капиталне и друге
инвестиције неопходне за рад и развој предузећа. Грађани општине Лапово се
снабдевају водом за пиће и припремање животних намирница са изворишта
,,Гаревине”, којим управља ЈКСП ,,Морава”.
Извориште је лоцирано на истоименом локалитету, југоисточно од града Лапова.
Посматрано по количини воде, ово извориште нема довољне количине воде па се у
2016. години планира копање бунара. Поред количине и квалитета овај систем
одликује и недовољан резервоарски простор, недовољни пречници како главних
магистралних цевовода тако и дистрибутивне мреже, недовољна покривеност
подручија водоводном мрежом, дотрајалост постојећих објеката, као и значајни
губици у дистрибутивној мрежи.
Табелом 5.1.1 је приказан преглед оствареног физичког обима производње воде у
2015 .години, план за 2016. годину, процена за 2016. годину и план за 2017. годину. У
табели 5.1.2 је приказан обим испуштене воде у 2015 .години, план за 2016. годину,
процена за 2016. годину и план за 2017. годину.

Ценовник наших услуга

За све информације КОНТАКТ сервис

Галерија слика